Polityka dostępności

DOSTĘPNOŚĆ

Klub dostępny jest od poniedziałku do soboty w godzinach 16 – 21, tj. 5 godzin dziennie.

Odwiedzający mają zapewniony dostęp do pomieszczeń klubowych i zaplecza kuchenno-sanitarnego, materiałów informacyjnych oraz wsparcia ze strony Kierownika Klubu i dyżurnych, pełniących dyżury w lokalu w godzinach jego otwarcia. Dyżurnymi są zdrowiejące osoby uzależnione i współuzależnione, mające odpowiedni staż abstynencki (min. 3 lata) oraz przeszkolenie w zakresie pierwszego kontaktu z osobą uzależnioną. Realizatorzy zadań i dyżurni będą korzystać z środków ochrony osobistej i materiałów do dezynfekcji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym  SARS-CoV-2.

Dostępność architektoniczna

Lokal znajduje się na parterze kamienicy, jednak wejście do lokalu jest poprzedzone sześcioma schodkami oraz obszernym spocznikiem, szerokość schodów uniemożliwia zastosowanie stałej pochylni wjazdowej dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Zastosowano tymczasową pochylnię (o długości 181 cm o odpowiednim kącie nachylenia).

Osoba z niepełnosprawnością ruchową może uprzedzić kierownika klubu o zamiarze skorzystania z oferty klubu przed przyjściem do klubu, co pozwoli na przygotowanie przez dyżurnego (oraz drugiej osoby wspierającej go) na ustawienie pochylni w odpowiednim miejscu na czas wejścia i wyjścia osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Toaleta w lokalu jest oznakowana i przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Lokal jest jednopoziomowy i osoby z niepełnosprawnością mają możliwość dotarcia do większości pomieszczeń w Klubie, umożliwiona jest nawigacja wewnątrz Klubu w szczególności osobom z wadami wzroku (tabliczki w alfabecie Braille’a) i niedosłyszącym (wyraźne oznakowanie, opis pomieszczeń oraz wsparcie dyżurnego), do Klubu można wejść z psem asystującym. Dyżurni są przeszkoleni przez Specjalistę ds. BHP w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz ewakuacji z Klubu osób wymagających wsparcia w tym zakresie, osoby z niepełnosprawnościami są pod dodatkową opieką osoby towarzyszącej i dyżurnego (drogi ewakuacyjne są oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie).

Dostępność cyfrowa

Strona Stowarzyszenia U Pima posiada ikonę umożliwiającą osobom niedowidzącym:

Zwiększyć czcionkę, zmniejszyć czcionkę, zmienić kontrast i skalę szarości, dodać tło i podkreślenie do odsyłaczy.

We wszystkich filmach i materiałach wideo, które zostaną opublikowane zostaną załączone napisy, na dzień dzisiejszy nie ma tego typu materiałów.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Na terenie klubu zastosowano tabliczki w alfabecie Braille’a na których zawarte są informacje o pomieszczeniach klubu oraz rodzaju działalności klubu i wsparciu dyżurnego.

Wszystkie tablice informacyjne są czarno-białe z odpowiednią wielkością czcionki, osoby wymagające wsparcia w każdej chwili mogą zwrócić się o wsparcie do dyżurnego, który ma wiedzę w podanym zakresie.

Istnieje możliwość komunikacji ze specjalistą w innej formie wskazanej przez osobę ze szczególnymi potrzebami – np. przez e-mail, SMS albo pisząc na kartce.

Istnieje możliwość (zabezpieczono środki finansowe) na życzenie osoby z niepełnosprawnością słuchową zatrudnienia tłumacza PJM na koszt Klubu.

Dyżurni pełniący dyżur w klubie zapoznali się ze szczegółową instrukcją działania w przypadku potrzeby udzielenia wsparcia osobom potrzebującym i są odpowiednio przygotowani do takiej formy działania.

SARS-CoV-2.

W  związku z sytuacją związaną z pandemią wirusa SARS-COV-2 zajęcia indywidualne i grupowe mogą być również prowadzone w zależności od możliwości w formie on-line bądź stacjonarnie. Forma zajęć będzie zgodna z obowiązującymi aktualnie obostrzeniami sanitarnymi, przy zachowaniu najwyższego stopnia bezpieczeństwa uczestników zajęć z zastosowaniem środków ochrony osobistej zabezpieczających przed wirusem, takich jak: maski, przyłbice, rękawiczki, płyny dezynfekujące, itp.,. Przewidujemy, że w latach  2022-2024 część zajęć będzie kontynuowana (przeprowadzona) w formie  on-line  za pomocą jednego z narzędzi do organizowania wideospotkań w taki sposób, aby uczestnicy mogli połączyć się z prowadzącymi za pomocą komputerów, tabletów lub telefonów w miejscu swojego pobytu.

Wszystkie osoby odwiedzające pomieszczenia klubu zobligowane są do stosowania wytycznych Ministerstwa Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa. Zastosowane zostały limity ilościowe oraz obligatoryjność noszenia ochron osobistych i dezynfekcja pomieszczeń. Zapewnione zostały jednorazowe naczynia do spożywania napojów. Realizatorzy zadań i dyżurni będą obligatoryjnie korzystać ze środków ochrony osobistej i materiałów do dezynfekcji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym  SARS-CoV-2.